CÁC TIỂU BAN NỘI DUNG. HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021.

Tiểu ban 1: Các vấn đề khu vực và quốc tế - (icvns2021.s1@gmail.com). Thông tin chi tiết.

Tiểu ban 2: Tư tưởng, chính trị - (icvns2021.s2@gmail.com). Thông tin chi tiết.

Tiểu ban 3: Dân tộc, Tôn giáo - (icvns2021.s3@gmail.com).Thông tin chi tiết.

Tiểu ban 4: Giáo dục, Đào tạo và Phát triển con người Việt Nam - (icvns2021.s4@gmail.com). Thông tin chi tiết.

Tiểu ban 5: Kinh tế, Công nghệ và Môi trường - (icvns2021.s5@gmail.com). Thông tin chi tiết.

Tiểu ban 6: Ngôn ngữ, Văn học - (icvns2021.s6@gmail.com). Thông tin chi tiết.

Tiểu ban 7: Nhà nước và Pháp luật - (icvns2021.s7@gmail.com). Thông tin chi tiết.

Tiểu ban 8: Lịch sử, Hán Nôm, Khảo cổ - (icvns2021.s8@gmail.com . Thông tin chi tiết.

Tiểu ban 9: Văn hóa - (icvns2021.s9@gmail.com). Thông tin chi tiết.

Tiểu ban 10: Xã hội - (icvns2021.s10@gmail.com). Thông tin chi tiết.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan