CÁC TIỂU BAN NỘI DUNG. HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021.

Tiểu ban 1: Các vấn đề khu vực và quốc tế - (icvns2021.s1@gmail.com). Thông tin chi tiết.

Tiểu ban 2: Tư tưởng, chính trị - (icvns2021.s2@gmail.com). Thông tin chi tiết.

Tiểu ban 3: Dân tộc, Tôn giáo - (icvns2021.s3@gmail.com).Thông tin chi tiết.

Tiểu ban 4: Giáo dục, Đào tạo và Phát triển con người Việt Nam - (icvns2021.s4@gmail.com). Thông tin chi tiết.

Tiểu ban 5: Kinh tế, Công nghệ và Môi trường - (icvns2021.s5@gmail.com). Thông tin chi tiết.

Tiểu ban 6: Ngôn ngữ, Văn học - (icvns2021.s6@gmail.com). Thông tin chi tiết.

Tiểu ban 7: Nhà nước và Pháp luật - (icvns2021.s7@gmail.com). Thông tin chi tiết.

Tiểu ban 8: Lịch sử, Hán Nôm, Khảo cổ - (icvns2021.s8@gmail.com . Thông tin chi tiết.

Tiểu ban 9: Văn hóa - (icvns2021.s9@gmail.com). Thông tin chi tiết.

Tiểu ban 10: Xã hội - (icvns2021.s10@gmail.com). Thông tin chi tiết.

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top