TIỂU BAN 1: CÁC VẤN ĐỀ KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ. HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021

TIỂU BAN 1: CÁC VẤN ĐỀ KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ. HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021. 

TIỂU BAN 1: CÁC VẤN ĐỀ KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ

Tiểu ban 1: Các vấn đề khu vực và quốc tế 

icvns2021.s1@gmail.com 


DANH SÁCH THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH

Trưởng tiểu ban: PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng - Viện NC Đông Nam Á

Phó trưởng tiểu ban: PGS. TS. Nguyễn Xuân Trung - Viện NC Ấn Độ và Tây Nam Á

Thư ký: TS. Lê Phương Hòa - Viện NC Đông Nam Á


NỘI DUNG TIỂU BAN

1. Về tình hình khu vực và quốc tế

Tình hình, cục diện chính trị, an ninh thế giới và khu vực Đông Bắc Á, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: hiện trạng và triển vọng;

Cạnh tranh giữa các nước lớn, đặc biệt là cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung: thực trạng, dự báo và tác động;

Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đối với khu vực và thế giới;

Vấn đề quản trị khu vực và toàn cầu, vai trò của các tổ chức khu vực và quốc tế trong bối cảnh mới.

2. Về quan hệ đối ngoại của Việt Nam

Đường lối, chiến lược, chính sách đối ngoại của Việt Nam: thành tựu, cơ hội, thách thức và giải pháp;

Việt Nam và ASEAN;

Quan hệ Việt Nam với các nước lớn;

Việt Nam hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng;

Việt Nam trong vai trò quản trị khu vực và toàn cầu.

3. Tình hình nghiên cứu quốc tế của các học giả Việt Nam và nghiên cứu về đối ngoại của Việt Nam đối với học giả quốc tế hiện nay

XEM CHỦ ĐỀ CÁC TIỂU BAN KHÁC

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo