TIỂU BAN 8: LỊCH SỬ, HÁN NÔM, KHẢO CỔ. HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021

xuatbanquocte.com

Hỗ trợ đăng tạp chí, hội thảo quốc tế các ngành XHNV


HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021. 

TIỂU BAN 8: LỊCH SỬ, HÁN NÔM, KHẢO CỔ

 Tiểu ban 8: Lịch sử, Hán Nôm, Khảo cổ - ( icvns2021.s8@gmail.com )


DANH SÁCH THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH

Trưởng tiểu ban: PGS.TS.Đinh Quang Hải - Viện Sử học

Phó trưởng tiểu ban: PGS.TS. Nguyễn Tuấn Cường - Viện NC Hán Nôm

Thư ký: TS.Phạm Thị Hồng Hà - Viện Sử học


NỘI DUNG TIỂU BAN

1. Lịch sử

Những vấn đề lịch sử Việt Nam từ khởi thủy đến trước Đổi mới trong các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao, văn hóa-xã hội; Trong đó có những vấn đề về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đấu tranh giành độc lập dân tộc, về kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, về xây dựng CNXH, về bảo vệ và phát triển đất nước sau chiến tranh cho đến năm 1985;

Những vấn đề lịch sử Việt Nam từ Đổi mới đến nay.

2. Hán Nôm

Những tiến triển mới trong nghiên cứu Hán Nôm;

Khai thác các kho tư liệu Hán Nôm ở nước ngoài, tư liệu Hán Nôm với nhân văn số;

Tư liệu Hán Nôm và văn hiến học cổ điển Đông Á;

Hán Nôm trong văn hoá Việt Nam đương đại và đóng góp của ngành Hán Nôm trong nghiên cứu lịch sử và văn hoá Việt Nam;

3. Khảo cổ

Những phát hiện mới về khảo cổ học tại Việt Nam.

XEM CHỦ ĐỀ CÁC TIỂU BAN KHÁC

Thông tin liên hệ:
  • xuatbanquocte.com
  • Liên hệ: Mrs. Phượng
  • Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

xuatbanquocte.com


Hỗ trợ đăng báo QT các ngành KH XHNV

Thông tin hữu ích
  • Xuất bản Quốc tế
  • Liên hệ: Mrs Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

Hội thảo Khoa học quốc tế ở nước ngoài cho NCS

Đăng bài Hội thảo Quốc tế có chỉ số ISBN gấp cho NCS, chi phí vừa phải, ra kỷ yếu nhanh. Chi tiết.