TIỂU BAN 10: XÃ HỘI.HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021

TIỂU BAN 10: XÃ HỘI.HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021. TIỂU BAN 10: XÃ HỘI


Tiểu ban 10: Xã hội - ( icvns2021.s10@gmail.com )

DANH SÁCH THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH

Trưởng tiểu ban: PGS.TS. Nguyễn Đức Vinh - Viện Xã hội học

Phó trưởng tiểu ban: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc - Viện Xã hội học

Thư ký: TS. Trần Nguyệt Minh Thu - Viện Xã hội học

NỘI DUNG TIỂU BAN

Cơ cấu và phân tầng xã hội Việt Nam trong chuyển đổi kinh tế xã hội: Sự hình thành các tầng lớp xã hội; di động xã hội; bất bình đẳng và khác biệt xã hội;

Di cư và đô thị hóa: Các loại hình di cư; điều kiện, chất lượng sống, mối quan hệ xã hội, đóng góp kinh tế của người di cư; trẻ em trong các gia đình di cư; đô thị hóa và vùng ven đô;

Phát triển nông thôn: Biến đổi sinh kế, thay đổi văn hóa lối sống nông thôn, chuyển đổi sử dụng đất đai, xây dựng nông thôn mới;

Dân số và phát triển bền vững: Biến đổi cơ cấu dân số, mức sinh; tỷ số giới tính khi sinh; thích ứng với già hóa dân số; chính sách dân số thời hội nhập;

Gia đình và Giới trong chuyển đổi: hôn nhân và ly hôn trong xã hội hiện đại; biến đổi quan hệ gia đình, quan hệ giới; tính đa dạng của loại hình gia đình mới; gia đình dân tộc thiểu số; vai trò gia đình;

An sinh xã hội và công tác xã hội: nghèo ở nông thôn, đô thị, dân tộc thiểu số; các chủ thể an sinh; tiếp cận dịch vụ công; việc làm và sinh kế cho các nhóm yếu thế; các mô hình an sinh xã hội; đào tạo và thực hành công tác xã hội;

Quản lý xã hội trong quá trình phát triển và hội nhập: mô hình, phương thức, công cụ quản lý và các chiều cạnh xã hội liên quan; niềm tin xã hội.

Chăm sóc sức khỏe: chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tâm thần, bạo lực gia đình, tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm;

Những vấn đề xã hội trong chuyển đổi số: Tác động xã hội của chuyển đổi số và Cách mạng công nghiệp 4.0; chuyển đổi số trong các lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe; Những vấn đề lý luận và thực tiễn của xã hội số.

XEM CHỦ ĐỀ CÁC TIỂU BAN KHÁC

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo