TIỂU BAN 10: XÃ HỘI.HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021. TIỂU BAN 10: XÃ HỘI


Tiểu ban 10: Xã hội - ( icvns2021.s10@gmail.com )

DANH SÁCH THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH

Trưởng tiểu ban: PGS.TS. Nguyễn Đức Vinh - Viện Xã hội học

Phó trưởng tiểu ban: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc - Viện Xã hội học

Thư ký: TS. Trần Nguyệt Minh Thu - Viện Xã hội học

NỘI DUNG TIỂU BAN

Cơ cấu và phân tầng xã hội Việt Nam trong chuyển đổi kinh tế xã hội: Sự hình thành các tầng lớp xã hội; di động xã hội; bất bình đẳng và khác biệt xã hội;

Di cư và đô thị hóa: Các loại hình di cư; điều kiện, chất lượng sống, mối quan hệ xã hội, đóng góp kinh tế của người di cư; trẻ em trong các gia đình di cư; đô thị hóa và vùng ven đô;

Phát triển nông thôn: Biến đổi sinh kế, thay đổi văn hóa lối sống nông thôn, chuyển đổi sử dụng đất đai, xây dựng nông thôn mới;

Dân số và phát triển bền vững: Biến đổi cơ cấu dân số, mức sinh; tỷ số giới tính khi sinh; thích ứng với già hóa dân số; chính sách dân số thời hội nhập;

Gia đình và Giới trong chuyển đổi: hôn nhân và ly hôn trong xã hội hiện đại; biến đổi quan hệ gia đình, quan hệ giới; tính đa dạng của loại hình gia đình mới; gia đình dân tộc thiểu số; vai trò gia đình;

An sinh xã hội và công tác xã hội: nghèo ở nông thôn, đô thị, dân tộc thiểu số; các chủ thể an sinh; tiếp cận dịch vụ công; việc làm và sinh kế cho các nhóm yếu thế; các mô hình an sinh xã hội; đào tạo và thực hành công tác xã hội;

Quản lý xã hội trong quá trình phát triển và hội nhập: mô hình, phương thức, công cụ quản lý và các chiều cạnh xã hội liên quan; niềm tin xã hội.

Chăm sóc sức khỏe: chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tâm thần, bạo lực gia đình, tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm;

Những vấn đề xã hội trong chuyển đổi số: Tác động xã hội của chuyển đổi số và Cách mạng công nghiệp 4.0; chuyển đổi số trong các lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe; Những vấn đề lý luận và thực tiễn của xã hội số.

XEM CHỦ ĐỀ CÁC TIỂU BAN KHÁC

Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com