TIỂU BAN 6: NGÔN NGỮ, VĂN HỌC. HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021

xuatbanquocte.com

 HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021. 

TIỂU BAN 6: NGÔN NGỮ, VĂN HỌC

Tiểu ban 6: Ngôn ngữ, Văn học

icvns2021.s6@gmail.com 


DANH SÁCH THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH

Trưởng tiểu ban: GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp - Viện Ngôn ngữ học

Phó trưởng tiểu ban: PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp - Viện Văn học

Thư ký: TS. Nguyễn Thị Phương - Viện Ngôn ngữ học


NỘI DUNG TIỂU BAN

1. Ngôn ngữ

Ứng dụng các lý thuyết mới của ngôn ngữ học trên thế giới vào nghiên cứu tiếng Việt và các ngôn ngữ dân tộc thiểu số;

Tiếng Việt dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, di dân và hội nhập quốc tế;

Quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, tìm hiểu các đặc trưng văn hóa - tư duy dân tộc thể hiện qua ngôn ngữ;

Giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt gắn với chuẩn hóa tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng 4.0;

Bảo tồn và phát huy vai trò, bản sắc của các ngôn ngữ dân tộc thiểu số góp phần phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh mới;

Ngôn ngữ học ứng dụng, giảng dạy ngôn ngữ trong nhà trường, giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ... trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

2. Văn học

Đóng góp của văn học Việt Nam (từ văn học dân gian đến văn học đương đại; văn học trong nước và văn học người Việt ở nước ngoài) đối với tiến trình đổi mới và hiện đại hoá đất nước;

Văn học dân tộc thiểu số: quá trình phát triển, đội ngũ, các khuynh hướng nổi bật; mối quan hệ quốc gia – dân tộc/ tộc người; bản sắc văn hoá, sự tương tác văn hoá và văn học, v.v.

Hội nhập quốc tế và bản sắc dân tộc trong văn học Việt Nam (tác động của toàn cầu hoá đến văn học; giao lưu văn hoá, văn học; vấn đề xây dựng cốt cách, tâm hồn mang bản sắc Việt Nam…);

Văn học dịch: quá trình phát triển; thị trường văn học dịch, giao lưu và quảng bá văn học; thực tiễn và chính sách; v.v.

Vận dụng các lý thuyết trường phái, phương pháp hiện đại vào nghiên cứu văn học Việt Nam (ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện đại và hậu hiện đại);

Giảng dạy văn học trong thời đại 4.0.

XEM CHỦ ĐỀ CÁC TIỂU BAN KHÁC

Thông tin liên hệ:
  • xuatbanquocte.com
  • Liên hệ: Mrs. Phượng
  • Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

xuatbanquocte.com


Hỗ trợ đăng báo QT các ngành KH XHNV

Thông tin hữu ích
  • Xuất bản Quốc tế
  • Liên hệ: Mrs Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

Hội thảo Khoa học quốc tế ở nước ngoài cho NCS

Đăng bài Hội thảo Quốc tế có chỉ số ISBN gấp cho NCS, chi phí vừa phải, ra kỷ yếu nhanh. Chi tiết.