Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

TIỂU BAN 5: KINH TẾ, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG. HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021. 

TIỂU BAN 5: KINH TẾ, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 Tiểu ban 5: Kinh tế, Công nghệ và Môi trường - ( icvns2021.s5@gmail.com )


DANH SÁCH THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH

Trưởng tiểu ban: PGS. TS. Bùi Quang Tuấn - Viện Kinh tế Việt Nam

Phó trưởng tiểu ban: PGS. TS. Nguyễn Chiến Thắng - Viện NC Châu Âu

Thư ký: ThS. Trần Thị Mỹ Anh - Viện Kinh tế Việt Nam


NỘI DUNG TIỂU BAN

Hội nhập và đổi mới kinh tế ở Việt Nam thực hiện các đột phá chiến lược về kinh tế trong bối cảnh phát triển mới;

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập và cạnh tranh toàn cầu;

Tái cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng;

Chuyển đổi kinh tế số và tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam;

Tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4.0, đẩy mạnh vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cho phát triển kinh tế - xã hội,

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Phát triển đô thị, phát triển kinh tế vùng, xây dựng nông thôn mới;

Việt Nam và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (EVFTA, CPTPP);

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam;

Ứng phó với đại dịch COVID – 19, thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế trong bối cảnh bình thường mới;

Thực hiện phát triển bền vững kinh tế biển ở Việt Nam;

Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs) theo Chương trình nghị sự 2030.

XEM NỘI DUNG CÁC TIỂU BAN KHÁC

Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.