TIỂU BAN 9: VĂN HÓA. HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021

TIỂU BAN 9: VĂN HÓA. HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021

TIỂU BAN 9: VĂN HÓA

 

Tiểu ban 9: Văn hóa 

icvns2021.s9@gmail.com 


DANH SÁCH THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH

Trưởng tiểu ban: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm - Viện NC Văn hóa

Phó trưởng tiểu ban: GS.TS. Lê Hồng Lý - Viện NC Văn hóa

Thư ký: TS. Vũ Hoàng Hiếu - Viện NC Văn hóa


NỘI DUNG TIỂU BAN

Các vấn đề lý luận chung về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển: đường lối, chính sách văn hóa, các lý thuyết, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển hiện nay;

Diện mạo văn hóa, xã hội, vùng miền, tộc người hiện nay: thực hành văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng, lễ hội, tín ngưỡng, nghệ thuật, tri thức, v.v.

Tái cấu trúc văn hóa, biến đổi văn hóa, thích ứng văn hóa ở Việt Nam trước những sự thay đổi mạnh mẽ mà quá trình hội nhập và phát triển mang lại;

Vai trò của văn hóa trong hội nhập và phát triển bền vững, tiếp cận văn hóa không chỉ là mục tiêu, động lực, hệ điều tiết mà văn hóa còn là nguồn lực nội sinh quan trọng trong quá trình hội nhập và phát triển bền vững đất nước;

Công nghiệp văn hóa, sức mạnh mềm văn hóa ở Việt Nam;

Thực hành di sản văn hóa và vấn đề bảo vệ, phát huy di sản văn hóa trong bối cảnh hội nhập và phát triển ở Việt Nam hiện nay, mối tương quan giữa bảo vệ di sản và phát triển, giữa việc ghi danh di sản và các thách thức bảo vệ, phát huy, v.v.

XEM CHỦ ĐỀ CÁC TIỂU BAN KHÁC

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo