TIỂU BAN 7: NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT. HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021

TIỂU BAN 7: NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT. HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021

 HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021. 

TIỂU BAN 7: NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Tiểu ban 7: Nhà nước và Pháp luật - ( icvns2021.s7@gmail.com )


DANH SÁCH THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH

Trưởng tiểu ban: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Viện Nhà nước và Pháp luật

Phó trưởng tiểu ban: PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh - Học viện Khoa học xã hội

Thư ký: TS. Nguyễn Linh Giang - Viện Nhà nước và Pháp luật


NỘI DUNG TIỂU BAN

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quản lý xã hội trong các tình huống bất thường về xã hội, tự nhiên ở Việt Nam;

Mối quan hệ nhà nước – công dân và sự tham gia của người dân vào công việc của Nhà nước ở Việt Nam;

Quản trị nhà nước ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững;

Tổ chức, thực hiện và kiểm soát quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Pháp luật về đầu tư, thương mại Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững;

Pháp luật lao động, an sinh xã hội Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững;

Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam;

Pháp luật tố tụng hình sự ở Việt Nam;

Hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm;

Vai trò của Việt Nam trong xây dựng và thực thi các cam kết quốc tế;

Bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập;

An ninh phi truyền thống ở Việt Nam;

Tính phổ quát và tính đặc thù của Nhà nước pháp quyền Việt Nam;

Vai trò, chức năng của Nhà nước pháp quyền Việt Nam.

XEM CHỦ ĐỀ CÁC TIỂU BAN KHÁC

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo