Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

TIỂU BAN 2: TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ. HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021

 HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021. 

TIỂU BAN 2: TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ

Tiểu ban 2: Tư tưởng, chính trị - ( icvns2021.s2@gmail.com )


DANH SÁCH THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH

Trưởng tiểu ban: PGS.TS. Nguyễn Tài Đông - Viện Triết học

Phó trưởng tiểu ban: TS. Trần Tuấn Phong - Tạp chí KHXH Việt Nam

Thư ký: ThS. Hoàng Minh Quân - Viện Triết học


NỘI DUNG TIỂU BAN

1. Tư tưởng Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại:

Nội dung, bản chất, đặc trưng của tư tưởng Việt Nam truyền thống;

Mối quan hệ giữa các hệ tư tưởng và tôn giáo ở Việt Nam trong lịch sử;

Ảnh hưởng của các hệ tư tưởng và tôn giáo truyền thống đối với văn hoá, con người Việt Nam hiện nay;

Các trào lưu tư tưởng thế giới có ảnh hưởng đến Việt Nam;

Vấn đề nghiên cứu tư tưởng Việt Nam trên thế giới hiện nay.

2. Chính trị Việt Nam từ Đổi mới đến nay

Sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam trong quá trình Đổi mới;

Các mối quan hệ lớn trong quá trình Đổi mới;

Vấn đề Đảng cầm quyền ở Việt Nam;

Vai trò của Nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân;

Các vấn đề về quản lý xã hội, thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội, đảm bảo đồng thuận và đoàn kết xã hội.

XEM CHỦ ĐỀ CÁC TIỂU BAN KHÁC

Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.