TIỂU BAN 3: DÂN TỘC, TÔN GIÁO. HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021

TIỂU BAN 3: DÂN TỘC, TÔN GIÁO. HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021

 HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021. 

TIỂU BAN 3: DÂN TỘC, TÔN GIÁO

Tiểu ban 3: Dân tộc, Tôn giáo - ( icvns2021.s3@gmail.com )


DANH SÁCH THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH

Trưởng tiểu ban: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Viện Dân tộc học

Phó trưởng tiểu ban: PGS.TS. Chu Văn Tuấn - Viện Nghiên cứu Tôn giáo

Thư ký: TS. Bùi Thị Bích Lan - Viện Dân tộc học


NỘI DUNG TIỂU BAN

1. Dân tộc

Các vấn đề dân tộc trong phát triển bền vững các tộc người và thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc;

Thực hiện chính sách dân tộc và phát triển bền vững các tộc người;

Vai trò của các tộc người ở trong nước và cộng đồng Việt kiều ở nước ngoài trong quá trình xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam;

Giá trị văn hóa của các tộc người và xây dựng nền văn hóa quốc gia Việt Nam thống nhất trong đa dạng hiện nay;

Chuyển đổi sinh kế, xã hội, văn hóa, môi trường, v.v. và phát triển bền vững các tộc người hiện nay;

Các vấn đề mới về cộng đồng dân tộc - tôn giáo (tôn giáo - dân tộc) ở trong nước, liên biên giới, xuyên quốc gia ở Việt Nam hiện nay.

2. Tôn giáo

Tôn giáo và biến đổi tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh mới;

Tôn giáo với các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường ở nước ta hiện nay;

Các tôn giáo nhóm nhỏ, các tôn giáo nội sinh và các hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam hiện nay;

Tôn giáo truyền thống (tín ngưỡng) ở Việt Nam với đời sống đương đại: sự phục hồi, hiện trạng và những xu thế mới;

Quan hệ giữa nhà nước với tôn giáo ở Việt Nam trong lịch sử và hiện tại.

XEM CHỦ ĐỀ CÁC TIỂU BAN KHÁC

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo