TIỂU BAN 4: GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI. HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021

TIỂU BAN 4: GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI. HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ICVNS 2021. 

TIỂU BAN 4: GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

Tiểu ban 4: Giáo dục, Đào tạo và Phát triển con người Việt Nam

 icvns2021.s4@gmail.com 


DANH SÁCH THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH

Trưởng tiểu ban: PGS.TS. Lê Phước Minh - Viện NC Châu Phi và Trung Đông

Phó trưởng tiểu ban: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê - Viện NC Con người

Thư ký: TS. Nguyễn Thị Lê - Viện NC Con người


NỘI DUNG TIỂU BAN

Thể chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, lấy chất lượng và hiệu quả đầu ra làm thước đo;

Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội;

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý và quản trị nghiệp vụ chuyên môn trong giáo dục và đào tạo hướng đến cơ chế tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục và đào tạo;

Chiến lược hợp tác và hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo để Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về giáo dục và đào tạo ở khu vực, bắt kịp với trình độ tiên tiến của thế giới, tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế;

Giáo dục và đào tạo nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;

Giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc của người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ;

Phát triển toàn diện con người Việt Nam đang từng bước trở thành trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội;

Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có sức khoẻ, năng lực, trình độ, có ý thức, trách nhiệm cao đối với bản thân, gia đình, xã hội và Tổ quốc;

Phát triển tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước;

Chỉ số phát triển con người (HDI) và những vấn đề về HDI ở Việt Nam hiện nay;

Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người là nền tảng phát triển giáo dục và đào tạo và phát triển con người Việt Nam;

Nâng cao tầm vóc con người Việt Nam thông qua giáo dục tri thức, đạo đức, thẩm mỹ, kỹ năng sống và giáo dục thể chất;

Chính sách vượt trội để thu hút, trọng dụng nhân tài, chuyên gia cả trong và ngoài nước

XEM NỘI DUNG CÁC TIỂU BAN KHÁC

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo