Phân biệt phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình trong triết học?

Phân biệt phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình trong triết học?

Phân biệt phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình trong triết học.

Trả lời

Triết học phản ánh thế giới và giải thích thế giới bằg hai phương pháp khác nhau. Đó là phương phápbiện chứng và phương pháp siêu hình.


- Phương pháp biện chứng và phương pháp xem xét sự vật trong mối liên hệ phổ biến, trong sự vận động biến đổi không ngừng.

- Phương pháp siêu hình là phương pháp xem xét sự vật một cách cô lập tách rời.

Phương pháp biện chứng Phương pháp siêu hình

- Vừa thấy sự tồn tại, phát triển và tiêu vong

- Xen xét sự vật ở cả trạng thái tĩnh và trạng thái động.

- Vừa thấy cây và vừa thấy rừng, vừa thấy bộ phận thấy toàn thể.

- Vừa thấy sự riêng biệt vừa thấy có mối liên hệ qua lại.

- Chỉ thấy tồn tại mà không thấy phát triển và tiêu vong.

- Chỉ thấy trạng thái tĩnh mà không thấy trạng thái động.

- Chỉ thấy cây không thấy rừng, chỉ thấy bộ phận mà không thấy toàn thể.

- Chỉ thấy sự riêng biẹt không có mối quan hệ qua lại.

Như vậy qua sự so sánh trên ta thấy phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình t\là hai phương pháp triết học đối lập nhau trong cách nhìn nhận và cách nghiên cứu thế giới. Chỉ có phương pháp biện chứng mới là phương pháp thực sự khoa học.

XBQT sưu tầm

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo