Hỗ trợ xuất bản nhanh các ẩn phẩm khoa học trên các tạp chí khoa học và hội thảo khoa học quốc tế cho nghiên cứu sinh, giảng viên

 Hỗ trợ xuất bản nhanh các ấn phẩm khoa học trên các tạp chí khoa học và hội thảo khoa học quốc tế


Mục tiêu:

Hỗ trợ đăng báo trên các tạp chí khoa học quốc tế có phản biện (ISSN, DOI), hội thảo khoa học quốc tế có kỷ yếu mã ISBN cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh, giảng viên, nghiên cứu viên hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu của mình (đăng báo để bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, nghiệm thu đề tài khoa học, thi nâng ngạch giảng viên và hoàn thành các nhiệm vụ khoa học khác). 

Các chuyên ngành hỗ trợ:

Tất cả các chuyên ngành khoa học xã hội, nhân vănContact Me on Zalo