Danh sách thành viên hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022 - Hội đồng Giáo sư Nhà nước

 

Danh sách thành viên hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022

Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Quyết định số 45/QĐ-HĐGSNN, ngày 08 tháng 8 năm 2022
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com