Thư mời viết bài Hội thảo khoa học “Vai trò của Triết học trong công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta”

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học “Vai trò của Triết học trong công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta”

HỘI TRIẾT HỌC VIỆT NAM
GIÁY MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC


Nhân ngày Triết học thế giới, Hội Triết học Việt Nam tô chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Vai trò của Triết học trong công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta” với mục đích khẳng định những đóng góp to lớn của triết học trongđời sống xã hội nói chung, trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam nói riêng. Hộithảo cũng là nơi tạo ra cơ hội cho các nhà nghiên cứu, giảng dạy ở Việt Nam cóđiều kiện trao đổi học thuật về triết học. Những vấn đề sẽ được thảo luận trongHội thảo được gửi kèm theo giấy mời này.

Kế hoạch tô chức:

Thời gian: dự kiến: thứ 5 ngày 17/11/2022

Địa điểm: Viện Triết học, 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Hình thức: Hội thảo trực tiếp kết hợp trực tuyến

Quy định gửi bài viết và địa chỉ liên hệ

Thời gian nhận toàn văn báo cáo tham luận: trước ngày 30/10/2022

Báo cáo tham luận bằng tiếng Việt có độ dài tối đa không quá 5.000 từ, được trình bày trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, dãn 
dòng 1.5.

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các tham luận có chất lượng để trình bày tại hội thảo và in trong kỷ yếu hội thảo cũng như đăng bài viết lên Tạp chí Nghiên cứuTriết học — Hội Triết học.

- Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Hội Triết học Việt Nam, 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội; Email: hoitriethocvietnam(gmail.com

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các tác giả viết bài tham dự Hội thảo.Tham luận và những ý kiến đóng góp của tác giả sẽ góp phần tạo nên thànhcông của Hội thảo.

Trân trọng!

DANH MỤC CHỦ ĐỀ HỘI THẢO
“Vai trò của Triết học trong công cuộc đỗi mới hiện nay ở nước ta”

1. Khái lược về triết học và triết học Mác-Lênin;

2. Khái lược về công cuộc đổi mới ở Việt Nam;

3. Triết học Mác-Lênin — cơ sở lý luận cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam;

4. Triết học Mác-Lênin — cơ sở phương pháp luận cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam;

5. Triết học Mác-Lênin — cơ sở lý luận cho đổi mới tư duy lý luận ở Việt Nam;

6. Triết học Mác-Lênin — cơ sở lý luận cho đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;

7. Triết học Mác-Lênin với công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam;

8. Triết học Mác-Lênin với việc đổi mới chính trị và hệ thống chính trị ở Việt Nam;

9. Triết học Mác-Lênin với việc giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế - chính trị ở Việt Nam;

10. Triết học Mác-Lênin với công cuộc đổi mới tư duy về quốc phòng, an ninh ở Việt Nam;

11. Triết học Mác-Lênin với công cuộc đổi mới đối ngoại của Việt Nam;

12. Triết học Mác-Lênin với công cuộc đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam;

13. Triết học Mác-Lênin với công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam;

14. Triết học Mác-Lênin với công cuộc đôi mới nhận thức về văn hóa và vai trò của văn hóa ở Việt Nam;

15. Triêt học Mác -Lênin trong hệ thồng triết học thế giới hiện nay; 

16. Những đóng góp của triết học Việt Nam vào triết học thế giới;

17. Những vấn đê triết học nảy sinh trong sự phát triển của khoa học hiện đại;

18. Những vấn đề triết học xã hội này sinh trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN;

19. Những mâu thuẫn cơ bản trong thời đại ngày nay;

20. Những vấn đề về xây dựng và thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay;

21. Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác-Lênin vào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở VN.

Các nhà khoa học có thể lựa chọn tiêu đề bài viết cho phù hợp với chủ đề Hội thảo.


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo