Một số hội thảo khoa học quốc tế ISBN và tạp chí khoa học quốc tế ISSN cho nghiên cứu sinh giảng viên tháng 12 năm 2022

Một số hội thảo khoa học quốc tế ISBN và tạp chí khoa học quốc tế ISSN cho nghiên cứu sinh giảng viên tháng 12 năm 2022

Một số hội thảo khoa học tháng 12/2022

15.12 - Hệ thống pháp quyền và nhà nước hiện đại

21.12 - Kinh tế học và luật học

25.12 - Luật học hiện đại

25.12 - Sự phát triển của giáo dục hiện đại

và các hội thảo liên ngành


Các tạp chí khoa học quốc tế có phản biện, ISSN, DOI 

tạp chí Khoa học xã hội (hạn nộp bài đến 18.12)

tạp chí y học và dược học (hạn nộp bài đến 1.1.2023)

Tạp chí Tâm lý học và giáo dục (hạn nộ bài đến 28.12)

Tạp chí KHoa học kỹ thuật (hạn nộp bài đến 15.12)

Tập chí Ngữ văn và nghệ thuật (hạn nộp bài đến 11.12)

Tạp chí Hóa và sinh (hạn nộp bài đến 25.12)

Tạp chí kinh tế và luật (hạn nộp bài đến 21.12)


Đăng báo quốc tế có phản biện cho nghiên cứu sinh, giảng viên

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo