Những thế giới trong tâm trí - Jérôme Bruner

Những thế giới trong tâm trí - Jérôme Bruner


NHỮNG THẾ GIỚI TRONG TÂM TRÍ

Jérôme Bruner là một trong những người đi tiên phong trong cuộc cách mạng về tâm lý học nhận thức. Theo ông, vì muốn đạt tới tính chính xác toán học, tâm lý học đã rơi vào một trạng thái máy móc quá mức. Để chống lại khuynh hướng này, Bruner đề xuất một lý thuyết mới về tâm lý học nhận thức dựa chủ yếu vào các yếu tố văn hóa.

Với Bruner không có hoạt động nào của não bộ lại có thể độc lập với bối cảnh xã hội, nơi mà hoạt động đó đang diễn ra. Vì vậy chúng ta không thể hiểu những gì diễn ra trong tâm trí nếu không xem xét đến bối cảnh văn hóa. Thông qua những kết quả phân tích về tác động của tâm lý học văn hóa (Cultural Psychology) đối với giáo dục, Bruner đã kiến nghị những thay đổi lớn trong hệ thống giáo dục.
...
Bruner đề cập một vấn đề gắn bó chặt chẽ với môi trường giáo dục, đó là ngôn ngữ giáo dục. Theo ông: “ngôn ngữ của giáo dục phải là ngôn ngữ của sáng tạo văn hóa chứ không phải là ngôn ngữ của sự tiêu thụ hay đắc thụ kiến thức”, điều này có nghĩa là nếu như ngôn ngữ là cách sắp xếp tư tưởng thì suy ngẫm là cách tổ chức nhận thức và hành động, tất cả đều là những công cụ trong một nền văn hóa được xây dựng từng bước để hỗ trợ cho các hoạt động trên.

(Dẫn theo Dương Thắng - Báo Khoa học & Phát triển)


xuatbanquocte.com
Blog chia sẻ thông tin khoa học và xuất bản
Email: xuatbantapchi@gmail.com
Zalo chat/ Telegram: 096.47.60.502
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo