ISSN (International Standard Serial Number) là gì

ISSN (International Standard Serial Number) là gì

 ISSN (International Standard Serial Number): mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (Tạp chí, báo, bản tin, chuỗi sách, chuỗi kỷ yếu hội thảo....). 

Nhiều xuất bản phẩm có ở cả hai dạng in (ISSN, p-ISSN) và điện tử (e-ISSN hay eISSN)

 


 

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo