ISBN là gì

 ISBN (International Standard Book Number): mã số chuẩn quốc tế xác định cho một quyển sách.


Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com