Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Chuyển đổi số trong giáo dục ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp"

Thông báo số 01 Hội thảo Khoa học Quốc tế năm 2021 do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức: "Chuyển đổi số trong giáo dục ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp".

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế năm 2021 với chủ đề "Chuyển đổi số trong giáo dục ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp".

Xem toàn bộ thông báo tại đây.
Mẫu đăng ký tại đây.

Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com