HĐGSNN - CV 24 về báo cáo kết quả rà soát, đánh giá danh mục tạp chí được tính điểm và các chuyên ngành năm 2021

 CV 24 về báo cáo kết quả rà soát, đánh giá danh mục tạp chí được tính điểm và các chuyên ngành năm 2021

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚCThông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com