HTKH "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội"

 Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". 

Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.


Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com