Về việc bàn giao Quyết định và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 Về việc bàn giao Quyết định và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com