Học viện Khoa học Xã hội - Graduate Academy of Social Sciences

Học viện Khoa học Xã hội - Graduate Academy of Social Sciences

Học viện Khoa học Xã hội (tên giao dịch quốc tế: Graduate Academy of Social Sciences, GASS) được thành lập theo Quyết định số 35/QĐ-TTg ngày 10/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Học viện Khoa học xã hội là cơ sở giáo dục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, có chức năng và nhiệm vụ chính sau đây:

Đào tạo và cấp văn bằng thạc sĩ và tiến sĩ về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật; quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo sau đại học của các cơ sở đào tạo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam;

Nghiên cứu khoa học bồi dưỡng chuyên môn về khoa học xã hội, nhân văn cho cán bộ, công chức, viên chức;

Tư vấn về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Học viện Khoa học xã hội hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành, phù hợp với Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Trang chủ Học viện Khoa học xã hội

Trang chủ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo