Các giải pháp, chính sách nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, gắn với nhu cầu nghiên cứu khoa học và nhóm nghiên cứuĐó là chủ đề được trao đổi, chia sẻ tại hội thảo “Các giải pháp, chính sách nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, gắn với nhu cầu nghiên cứu khoa học và nhóm nghiên cứu” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức sáng 27/5/2020 tại ĐHQGHN.

Chi tiết: http://ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Cac-giai-phap-chinh-sach-nang-cao-chat-luong-dao-tao-tien-si-gan-voi-nhu-cau-nghien-cuu-khoa-hoc-va-nhom-nghien-cuu-1-702-20062

Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com