Dịch vụ Hỗ trợ đăng báo Quốc tế cho nghiên cứu sinh | Vietnam Academic Press | Trung tâm VAP

[tintuc]
Dịch vụ Hỗ trợ đăng báo Quốc tế cho nghiên cứu sinh 
Vietnam Academic Press | Trung tâm VAP
Đăng báo Quốc tế - Journal Article Publishing Support Center 
Khoa học Xã hội và Nhân văn - Social Sciences and Humanities 
Zalo: 0964.760.502 / xuatbantapchi@gmail.com


[/tintuc]
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com