Danh sách ứng viên chức danh GS, PGS năm 2022 (Xét tại Phiên họp lần thứ X của HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 29/10/2022)

 Danh sách ứng viên chức danh GS, PGS năm 2022 (Xét tại Phiên họp lần thứ X của HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 29/10/2022)


XEM TOÀN BỘ

Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com