Hội thảo Khoa học Quốc gia “Quán triệt Văn kiện Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại các cơ sở giáo dục đại học”

Hội thảo Khoa học Quốc gia “Quán triệt Văn kiện Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại các cơ sở giáo dục đại học”

GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

Kính gửi: Quý Thầy/Cô, Quý nhà khoa học!

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia “Quán triệt Văn kiện Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại các cơ sở giáo dục đại học”.

Thời gian: 08h00 ngày 10/11/2021 (sáng thứ 4)

Địa điểm: - Offline: Phòng Hội thảo, tầng G, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

                  - Online: trên nền tảng Microsoft Teams theo đường link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzFkOGYxZWEtNTQwYy00ZGUyLWFhZmItNzc1NWFiZDY4ZDE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227212a37c-41a9-4402-9f69-ac32c6f76e1a%22%2c%22Oid%22%3a%22659323a6-1fd1-4124-b20d-b07065474481%22%7d

Link đăng ký tham dự Hội thảo:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScv39IEye6vei.../viewform 

Thời hạn đăng ký: ngày 09/11/2021

Chi tiết Giấy mời có trong đường link sau đây: https://khoahoc.neu.edu.vn/.../giay-moi-tham-du-hoi-thao...

Kính mong nhận được sự quan tâm, tham dự và có ý kiến đóng góp của Quý Thầy/Cô, Quý nhà khoa học.

Trân trọng!


 

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo