Một số hội thảo quốc tế về Luật học, xuất bản kỷ yếu ISBN tháng 8,9,10,11 năm 2021

Một số hội thảo quốc tế về Luật học, xuất bản kỷ yếu ISBN tháng 8,9,10,11 năm 2021

 Các hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo


Nhận bài viết từ 7 trang.

Kỷ yếu có mã số ISBN

Chấp nhận nhận bài tham dự từ xa mà không cần phải tham dự trực tiếp.

Nhận bài trước 3 ngày tổ chức hội thảo

Đồng tác giả: tối đa 3


05.10.2021      Nghiên cứu luật học trong lý thuyết và trong thực tiễn: những vấn đề cấp thiết và những khía cạnh hiện đại

25.09.2021      Sự phát triển của luật học hiện đại: những vấn đề cấp thiết của lý luận và thực tiễn

05.09.2021      Những cơ sở pháp luật của sự phát triển xã hội công dân trong giai đoạn hiện đại

25.08.2021      Luật học, nhà nước và pháp quyền: những vấn đề cấp thiết và các khía cạnh hiện đại


Các chủ đề của hội thảo
Phần 1 Lý thuyết và lịch sử pháp luật và nhà nước
Phần 2 Luật Hiến pháp
Phần 3 Luật Dân sự
Phần 4 Luật Lao động và Kinh doanh
Phần 5 Luật Gia đình
Mục 6 Luật tài chính, thuế và ngân sách
Mục 7 Luật Đất đai. Luật tài nguyên thiên nhiên. Luật môi trường. Luật nông nghiệp
Phần 8 Luật Hình sự và Tội phạm học. Pháp luật hình sự. quá trình phạm tội
Phần 9 Luật quốc tế
Phần 10 Hoạt động tư pháp, hoạt động tố tụng, quyền con người và hoạt động thực thi pháp luật
Phần 11 Pháp y. Hoạt động pháp y. Hoạt động tìm kiếm
Phần 12 Luật Thông tin
Mục 13 Luật Hành chính. Quy trình hành chính
Mục 14 Tố tụng dân sự. Quy trình trọng tài
Phần 15 Những vấn đề thực tế của luật học hiện đại


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo