Dân Trí - "Hạ chuẩn" tiến sĩ: Bài báo trong nước như vận động viên bơi "ao làng"

Dân trí Bài báo đăng trên tạp chí trong nước giống như vận động viên thi bơi ở ao làng. Bài báo trên tạp chí quốc tế giống như thi bơi ở sông. Bài báo trên tạp chí quốc tế ISI/Scopus như thi bơi ở biển.


Đọc tiếp

Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com