Tháng 7/2021 - Hỗ trợ đăng báo quốc tế ngành báo chí

Tháng 7/2021 - Hỗ trợ đăng báo quốc tế ngành báo chí

 

Hỗ trợ đăng báo quốc tế, hội thảo khoa học ngành báo chí

XUẤT BẢN QUỐC TẾ

Hỗ trợ đăng báo quốc tế các ngành khoa học xã hội và nhân văn

Website: xuatbanquocte.com

E-mail: xuatbantapchi@gmail.com

Zalo: 0964.760.502

 

-----------

Đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh

Đăng báo quốc tế đầu ra nghiên cứu sinh

Đăng báo quốc tế đầu vào nghiên cứu sinh

Tạp chí khoa học, hội thảo quốc tế, ISSN, DOI

#xuatbanquocte #dangbaoquocte