Hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo ngành triết học”

Hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo ngành triết học”

 Hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo ngành triết học”

 

Thời gian      : Ngày 26 tháng 1 năm 2021

Địa điểm        : Phòng 506 nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 CHƯƠNG TRÌNH

7:30 - 8:00                : Đón tiếp đại biểu

8:00 - 8:30                : Khai mạc

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn: Báo cáo đề dẫn

8:30 - 10:00              : PHIÊN THỨ NHẤT

Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn – TS. Phạm Hoàng Giang

1. PGS.TS. Trần Ngọc Liêu: Mấy ý kiến về điều chỉnh, phát triển và xây dựng chương trình đào tạo ở Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hiện nay

2. PGS.TSKH. Lương Đình Hải: Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Triết học: vấn đề và giải pháp

3. GS.TS. Nguyễn Vũ Hảo: Đổi mới nghiên cứu và đào tạo ngành Triết học theo hướng hội nhập quốc tế: Một số vấn đề và giải pháp

4. PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng: Đào tạo đại học và sau đại học ngành Triết học: Thực trạng và giải pháp

5. TS. Phạm Quỳnh Chinh - ThS. Phan Thị Hoàng Mai: Thuận lợi và thách thức của e-learning bậc Đại học ở Việt Nam

6. TS. Mai Diệu Anh - ThS. Lê Anh Dũng: Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong đổi mới hoạt động giảng dạy Triết học tại các Học viện Công an Nhân dân hiện nay

7. TS. Trần Thị Điểu - TS. Hà Thị Bắc: Một số vấn đề về thực tiễn đổi mới giảng dạy Triết học ở Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay

8. TS. Phạm Hoàng Giang: Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học ngành Triết học, Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội – nội dung và một số vấn đề đặt ra

9. PGS.TS. Phạm Công Nhất: Khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam hiện nay

10. TS. Bùi Thị Phương Thùy: Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho sinh viên ngành Triết học

11. TS. Phạm Quỳnh Trang: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu Triết học tại cơ sở đào tạo nghiên cứu chuyên sâu Triết học ở Việt Nam hiện nay

10:00 – 10:15           :  Giải lao

10:15 – 11:15           : PHIÊN THỨ HAI

Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng – TS. Phạm Hoàng Giang

1. GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo ngành Triết học

2. TS. Lê Thị Hạnh: Những yêu cầu đối với giảng viên Triết học đáp ứng cách mạng công nghiệp lần thứ tư

3. PGS.TS. Nguyễn Thu Nghĩa: Một số vấn đề về nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Khoa Triết học hiện nay

4. PGS.TS. Trần Thị Hạnh: Giảng dạy các môn lý luận chính trị cho sinh viên người nước ngoài tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: kinh nghiệm và đề xuất

5. PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình: Giảng dạy và nghiên cứu lịch sử triết học phương Đông hiện nay – thực tiễn và một số vấn đề đặt ra

6. TS. Nguyễn Duy Cường: Một số vấn đề đặt ra trong việc nghiên cứu và giảng dạy Mỹ học ở Việt Nam hiện nay

7. TS. Mai K Đa – NCS. Lê Thị Hồng Phượng: Đạo đức học nghề nghiệp và triển vọng phát triển ở Việt Nam

8. TS. Phạm Thanh Hà: Một vài ý kiến về phát triển chuyên ngành Triết học sinh thái nhân văn

9. ThS. Trần Minh Hiếu: Một số suy nghĩ về việc nâng cao chất lượng dạy học môn Logic học đại cương nhìn từ lý thuyết kiến tạo

10. TS. Phạm Thu Trang - TS. Đặng Hà Chi: Một số vấn đề về việc giảng dạy và học tập môn Logic học đại cương tại các trường đại học

11. PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền: Một vài suy nghĩ về việc nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên chuyên ban Lịch sử triết học và tôn giáo phương Tây

12. PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn: Giảng dạy và nghiên cứu Triết học kinh tế ở Việt Nam: quá trình biến đổi và xu hướng

13. PGS.TS. Ngô Thị Phượng: Đào tạo và nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa học trong hệ thống giáo dục Việt Nam: quá trình biến đổi và xu hướng phát triển (trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội)

14. TS. Nguyễn Thị Lan – TS. Bùi Thị Thanh Huyền: Đổi mới phương pháp giảng dạy Chủ nghĩa xã hội khoa học

15. PGS.TS. Đặng Thị Lan - ThS. Hoàng Văn Thắng: Những luận điểm cơ bản của học thuyết Mác về sở hữu với quá trình đổi mới quan hệ sở hữu ở Việt Nam

16. TS. Thiếu tá Nguyễn Thị Kiều Oanh - ThS. Thượng úy Nguyễn Trung Hiếu: Giảng dạy lý luận chính trị góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên các trường Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu mới hiện nay

17. TS. Nguyễn Hữu Thụ: Một số chú ý khi giảng dạy môn Tôn giáo học cho sinh viên ngành Triết học

18. ThS. Ngô Đăng Toàn: Sinh viên Triết học: đọc và học

19. TS. Lê Thị Vinh: Sinh viên Khoa Triết học đang thiếu những gì?

11:15 – 11:30           : Bế mạc 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo