ĐHQGHN ban hành văn bản hướng dẫn đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến


Ngày 6/5/2020, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã ký ban hành Hướng dẫn 1345/HD-ĐHQGHN về hướng dẫn thực hiện đảm bảo chất lượng trong đào tạo trực tuyến tại ĐHQGHN.

Chi tiết: http://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N25734/dHQGHN-ban-hanh-van-ban-huong-dan-dam-bao-chat-luong-dao-tao-truc-tuyen.htm
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com