Triết học (sau đại học) - Khoa học và công nghệ Việt Nam

Triết học (sau đại học) - Khoa học và công nghệ Việt Nam


Triết học (sau đại học)
Khoa học và công nghệ Việt Nam

Ngay từ trong kháng chiến chống Pháp, hoạt động khoa học đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú ý. Nhiều nhà khoa học ở nước ngoài được mời về nước làm việc. Nhiều cán bộ được cử ra nước ngoài học tập. Trong kháng chiến chống Mỹ, cách mạng khoa học kỹ thuật được coi là giữ vị trí “then chốt” trong sự nghiệp xây dựng và đấu tranh thống nhất đất nước. Sau chiến th ng năm 1975, nền khoa học đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Từ năm 1986 cùng với công cuộc Đổi mới đất nước, khoa học công nghệ cũng chuyển biến về nhiều mặt. Mặc dù điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ có sự quan tâm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ các nhà khoa học, sự cố g ng của các doanh nghiệp và nhân dân, sự giúp đỡ, hợp tác của cộng đồng khoa học thế giới, nền khoa học và công nghệ Việt Nam đến nay đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Đánh giá chung về khoa học công nghệ nước nhà, Nghị quyết 20- NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về khoa học và công nghệ viết: “Khoa học xã hội và nhân văn đã cung cấp luận cứ cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng hệ thống quan điểm phát triển đất nước; kh ng định lịch sử hình thành và phát triển dân tộc, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, bảo tồn các giá trị và bản sắc văn hóa Việt Nam. Khoa học tự nhiên đã có bước phát triển trong nghiên cứu cơ bản, tạo cơ sở cho việc hình thành một số lĩnh vực khoa học và công nghệ đa ngành mới, góp phần nâng cao trình độ và năng lực của khoa học cơ bản. Khoa học kỹ thuật và công nghệ đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa và dịch vụ; cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế; một số lĩnh vực đã tiếp cận trình độ tiên tiến khu vực và thế giới. Tiềm lực khoa học và công nghệ được nâng lên. Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ từng bước được đổi mới. Hệ thống pháp luật về khoa học và công nghệ được chú trọng hoàn thiện. Thị trường khoa học và công nghệ đã được hình thành và bước đầu phát huy tác dụng. Hợp tác quốc tế được đẩy mạnh và chủ động hơn trong một số lĩnh vực, góp phần nâng cao năng lực, trình độ khoa học và công nghệ trong nước”1.


-------
Nguồn: Giáo trình Triết học (Dùng cho khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ)xuatbanquocte.com
Blog chia sẻ thông tin khoa học và xuất bản
Email: xuatbantapchi@gmail.com
Zalo chat/ Telegram: 096.47.60.502


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo