Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Một bài báo khoa học thường có các phần như thế nào?

Một bài báo khoa học thường có các phần như thế nào?

Một bài báo khoa học thường có các phần sau:

Tiêu đề (Title): Nói chung là ngắn gọn, nhưng đủ gợi ý cho người đọc biết về vấn đề được nghiên cứu trong bài báo.


Tóm tắt (Abstract): Mô tả ngắn gọn về vấn đề được nghiên cứu, mục đích, phương pháp nghiên cứu, kết quả và kết luận.


Lời nói đầu (Introduction): Giới thiệu vấn đề nghiên cứu và lý do tại sao nó quan trọng. Bài này cũng nên chứa các phát biểu giới thiệu thêm về những gì đã được nghiên cứu về chủ đề và giải pháp đề xuất.


Phương pháp nghiên cứu (Methodology): Mô tả chi tiết về phương pháp nghiên cứu được sử dụng, bao gồm cả thiết bị, tài nguyên, số liệu, kế hoạch thực hiện và các quá trình kiểm tra/tổng hợp kết quả.


Kết quả (Results): Trình bày chi tiết về các kết quả mới được tìm thấy trong quá trình nghiên cứu, thông qua số liệu hoặc các bảng thành phần.


Thảo luận (Discussion): Đánh giá kết quả và quan điểm cá nhân của nhà nghiên cứu về ý nghĩa của kết quả, cũng như giải thích các thắc mắc hoặc kết luận cho các kết quả không mong đợi.


Kết luận (Conclusion): Tóm tắt lại kết quả của nghiên cứu và những điểm mới của nó, cũng như đề xuất các hướng nghiên cứu sẽ được thực hiện tiếp theo.


Tài liệu tham khảo (References): Liệt kê các tài liệu tham khảo được sử dụng trong bài báo.

Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.