Xuất bản Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xuất bản Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Xuất bản Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tham nhũng là thách thức không chỉ đối với Việt Nam, mà còn là vấn nạn của nhiều quốc gia trên thế giới, thuộc nhiều chế độ chính trị khác nhau, diễn biến ngày càng phức tạp với mức độ và phạm vi ngày càng rộng hơn. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng (năm 2003) khẳng định: “Tham nhũng là hiện tượng hiện đang vượt qua các biên giới quốc gia và ảnh hưởng đến mọi xã hội và nền kinh tế”; làm “xói mòn các thể chế và các giá trị dân chủ, các giá trị đạo đức, công lý và gây tổn hại đến sự phát triển bền vững và chế độ”. Do vậy, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, hay ngăn ngừa và kiểm soát tham nhũng, là yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, đòi hỏi những nỗ lực và biện pháp quyết liệt, liên tục.

Đọc tiếp

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo