Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Citation Index (Chỉ số trích dẫn) là gì?

Citation Index (Chỉ số trích dẫn) là gì?


Chỉ số trích dẫn được Garfield đưa vào năm 1955, là toàn bộ số lần một bài báo được trích dẫn trong các tài liệu khác. Một bài báo có chất lượng của một tác giả uy tín sẽ được nhiều người đọc, tham khảo, trích dẫn và ngược lại. Do vậy, có thể lấy số lần trích dẫn để đo giá trị của bài báo, tạp chí và tác giả.

Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.