Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Tôn giáo - nguồn lực văn hoá và xã hội: Ứng xử của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam”

 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Tôn giáo - nguồn lực văn hoá và xã hội: Ứng xử của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam”.

Hội thảo “Tôn giáo - nguồn lực văn hoá và xã hội: Ứng xử của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam” do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức với sự hợp tác của Viện Nghiên cứu Tôn giáo (CHLB Đức).Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com