Hội thảo khoa học "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng"

 Hội thảo khoa học "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng"