Các công trình khoa học sinh viên nhóm lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật tham gia xét khen thưởng cấp ĐHQGHN năm học 2020 – 2021

Các công trình khoa học sinh viên nhóm lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật tham gia xét khen thưởng cấp ĐHQGHN năm học 2020 – 2021

Nguồn bài viết: https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1667/N28133/Cac-cong-trinh-khoa-hoc-sinh-vien-nhom-linh-vuc-cong-nghe---ky-thuat-tham-gia-xet-khen-thuong-cap-dHQGHN-nam-hoc-2020-–-2021.htm


 

Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com