Thông báo gia hạn nộp hồ sơ tham gia chương trình thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Công nghệ Tài chính (Fintech) khóa học 2020-2021

 Thông báo gia hạn nộp hồ sơ tham gia chương trình thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Công nghệ Tài chính (Fintech) khóa học 2020-2021

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc sinh viên và giáo viên quốc tế đến Việt Nam tham gia chương trình thạc sĩ Fintech tại IFI thời điểm hiện tại gặp khó khăn. Do vậy, IFI trân trọng thông báo kéo dài hạn đăng ký tham gia chương trình thạc sĩ Fintech (Master Banking, Finance and Fintech) đến hết ngày 18/01/2021.

http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1667/N27408/Thong-bao-gia-han-nop-ho-so-tham-gia-chuong-trinh-thac-si-Ngan-hang,-Tai-chinh-va-Cong-nghe-Tai-chinh-(Fintech)-khoa-hoc-2020-2021.htmThông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com