NAFOSTED - Trao đổi với các Hội đồng khoa học ngành nhằm nâng cao chất lượng công bố của các đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ

NAFOSTED - Trao đổi với các Hội đồng khoa học ngành nhằm nâng cao chất lượng công bố của các đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ

Chương trình nghiên cứu cơ bản (NCCB) trong KHTN&KT được Quỹ triển khai từ năm 2009 và đã được cộng đồng các nhà khoa học quan tâm, tham gia tích cực. Đến nay, Quỹ đã tài trợ cho khoảng gần 3.000 nghiên cứu với sự tham gia của khoảng 15.000 lượt nhà khoa học. Chương trình đã góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng nghiên cứu, duy trì và phát triển nguồn lực KH&CN của Việt Nam trong những năm gần đây (hơn 1.600 đề tài đã hoàn thành với kết quả nghiên cứu công bố trong 4.800 bài báo trên tạp chí ISI/quốc tế có uy tín, 2.700 bài báo trên tạp chí chuyên ngành quốc gia, tham gia đào tạo khoảng 3.000 thạc sỹ và 1.500 tiến sỹ).

Ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình, Quỹ đã áp dụng danh mục tạp chí ISI cho các công trình công bố của các đề tài được tài trợ, cũng như sử dụng để đánh giá năng lực đầu vào của nhóm nghiên cứu. Việc sử dụng danh mục ISI nhằm hướng các công bố do Quỹ tài trợ tới các tạp chí khoa học có chất lượng, được thừa nhận rộng rãi.

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo