Hội thảo "Trách nhiệm xã hội của thanh niên, sinh viên: lý thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra"

Hội thảo 
"Trách nhiệm xã hội của thanh niên, sinh viên: lý thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra"