Hội thảo "Trách nhiệm xã hội của thanh niên, sinh viên: lý thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra"

Hội thảo 
"Trách nhiệm xã hội của thanh niên, sinh viên: lý thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra"
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com