Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020
Xem chi tiết tài liệu tập huấn 2020 tại đây
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com