Công văn của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước đề xuất danh mục tạp chí khoa học và nhà xuất bản uy tín năm 2020

[tintuc]
Công văn số: 32 /HĐGSNN-VP V/v đề xuất danh mục tạp chí khoa học và nhà xuất bản uy tín năm 2020


[/tintuc]
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com