Một số công trình công bố trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2018

[tintuc]

Một số công trình công bố trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2018

1. The Rise of China’s Past in the “Belt and Road Initiative” (from Historical Perspectives); Trịnh Văn Định, Silk Road to Belt Road; ISBN: 978-981-13-2998-2, Chapter 2, pp: 48-61; Springer Nature, Singapore, 2018

2. Slow Loris Trade in Vietnam: Exploring Diverse Knowledge and Values, Thạch Mai Hoàng (Tác giả chính), Folia Primatol https://doi.org/10.1159/0004811961 , Pp: 45-62, 2018

3. The mental health continuum-short form: The structure and application for cross-cultural studies–A 38 nation study/ Trương Thị Khánh Hà (Tác giả phụ); Journal of Clinical Psychology, ISSN:1097-4679, Pp: 1-19. Wiley, 2018

4. Psychometric properties of the MHC-SF: An integration of the existing measurement approaches, Trương Thị Khánh Hà (Tác giả phụ) Journal of Clinical Psychology, ISSN:1097-4679 Pp: 1-17, Wiley, 2018

5. A Combination of Imagination and Observation”: Medical Anthropology in Vietnam since the 1990s, Nguyễn Thu Hương (Tác giả chính) American Anthropologist, ISSN: 0002-7294;  Volume 120, Issue 3, American Anthropological, 2018

6. Gendered Vulnerabilities in Times of Natural Disasters: Male-to-Female Violence in the Philippines in the Aftermath of Super Typhoon Haiyan” / Nguyễn Thu Hương, Violence Against Women
 https://doi.org/10.1177/1077801218790701; Pp: 1-20, SAGE Journal, 2018

7. Climate disaster, gender, and violence: Men's infliction of harm upon women in the Philippines and Vietnam; Nguyễn Thu Hương (Tác giả chính)/ Women's Studies International Forum
https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.09.001; Forum 71, pp: 56–62; Elsevier, 2018

8. Buddhism-based charity, philanthropy, and social work: A lesson from Vietnam/ Hoàng Thu Hương (tác giả chính), Nguyễn Thu Trang (tác giả phụ) SAGE Journal, https://doi.org/10.1177/0020872818767257
 Pp: 1-13; SAGE Journal; 2018

9. Mental health in Vietnam and the move to incorporate social work: a mixed methods study of staff perceptions and expectations/ Nguyễn Thu Trang (Tác giả phụ)
Social Work in Mental Health; ISSN: 1533-2985 , Routledge, 2018

10. The cost of replacing South Carolina high school principals; Nguyễn Thu Trang (Tác giả phụ) Management in Education; ISSN: 1741-9883 ; SAGE Journal, 2018

11. Doing what with whom? Stakeholder analysis in a large transdisciplinary research project in South East Asia; Đào Thanh Trường (Tác giả phụ) Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Tác giả phụ); The journal Paddy and Water Environment; ISSN: 1611-2490;  Vol 16, pp: 321-337, Springer Japan 2018

12. English as an international language in Vietnam: History and development; Trần Văn Kham (tác giả phụ). Asian Englishes, ISSN: 2331-2548 ;  Vol 20, No.2, pp: 106-121, Routledge, 2018 [/tintuc]

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan