Một số công trình công bố ngành khoa học Xã hội và Nhân văn trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus năm 2016

[tintuc]
Một số công trình công bố ngành khoa học Xã hội và Nhân văn trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus năm 2016


1. Thạch Mai Hoàng; Development of Primatology and Primate Conservation in Vietnam: Challenges and Prospects;American Anthropologist, USA;1548-1433; ISI/Q1;Vol.118, Issue1/2016, pp.130-136

2.Trần Văn Kham; Social Construction of Public Intellectuals in Vietnam: Current Situation and Potential Changes; Social Indicators Research; 0303-8300 (Print) 1573-0921 (Online); ISI/ Q1; 18tr;3/2016

3. Đào Thanh Trường; Nguyễn Thị Quỳnh Anh (tác giả phụ); Land cover-based ecosystem service assessment of irrigated rice cropping systems in Southeast Asia: an explorative study; Ecosystem Services;2212-0416; ISI/Q1; Vol.14; 8/2015

4. Trương Thị Khánh Hà (tác giả phụ); Measurement of Psychological Entitlement in 28 Countries; http://dx.doi.org/10.1027/1015-5759/a000286
European Journal of Psychological Assessment; 1015-5759; ISI/Q2; 10/2015

5. Trần Văn Kham; Challenges for social work Education in Vietnam: Voice of social work students; Social work and Social Sciences Review; 1746-6105 ; Scopus/Q3; Vol 18, no.2, pp.7-24; 4/2016

6. Phạm Quang Minh; ASEAN’s Indispensable Role in Regional Construction*; Asia Pacific Review;  1343-9006; Scopus/Q3; Vol.22, No.2; 10/2015

 [/tintuc]

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan