Phát triển các tạp chí khoa học xã hội ở Việt Nam theo chuẩn quốc tế

Phát triển các tạp chí khoa học xã hội ở Việt Nam theo chuẩn quốc tế

Phát triển các tạp chí khoa học xã hội ở Việt Nam theo chuẩn quốc tế


Trong giai đoạn hội nhập và toàn cầu hóa, việc các tạp chí khoa học xã hội ở Việt Nam từng bước tuân thủ những chuẩn mực của tạp chí khoa học, theo từng tiêu chí, nhóm tiêu chí là cần thiết, bảo đảm chất lượng khoa học của tạp chí chuyên ngành.

Khoa học xã hội là một bộ phận của nền khoa học mỗi quốc gia, với nhiều chuyên ngành phong phú và đa dạng; với nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu các quy luật hình thành, phát triển của xã hội và con người, nhất là mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với tự nhiên và xã hội; đem lại cơ sở khoa học để xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng của chủ thể xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, khoa học xã hội ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc.

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo