Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm Hội đồng liên ngành Triết học-Xã hội học-Chính trị học 2019

[tintuc]
Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm Hội đồng liên ngành Triết học-Xã hội học-Chính trị học 2019

Hỗ trợ xuất bản bài báo trên các tạp chí Quốc tế ISSN
XUẤT BẢN QUỐC TẾ - xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com
[/tintuc]
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com