Thể thức bài viết và quy định trích dẫn

Yêu cầu về thể thức
 • Một bài báo bằng tiếng Anh, tiếng Nga.
 • Dung lượng bài viết khoảng 7-13 trang (đối với bài hội thảo ISBN); 9-15 trang (đối với bài tạp chí ISSN không thuộc ISI SCOPUS).
 • Định dạng Word, Times New Roman; kích thước - 14 pt, Giãn dòng 1,5, cách lề 4 bên – 2 cm.
 • Chú thích hoặc ghi chú (nếu có) nằm ở cuối trang, kích thước chữ của chú thích là 10 pt.
 • Tài liệu trích dẫn sử dụng footnote hoặc ngoặc vuông [1, p. 12].
 • Bài viết gửi về e-mail: tapchi.xhnv@gmail.com

Một bài viết phải có
 • Tiêu đề (căn giữa) (nên tránh các dấu chấm hỏi, dấu chấm than và dấu ngoặc đơn trong tiêu đề của bài báo);
 • Họ và tên của tác giả (căn giữa);
 • Học hàm, học vị, nghề nghiệp (giảng viên, nghiên cứu viên…);
 • Tên cơ quan; khoa, phòng ban - tùy chọn theo nhu cầu của tác giả;
 • Thành phố, quốc gia;
 • Địa chỉ e-mail của tác giả;
 • Tóm tắt ngắn gọn (ít nhất 100-150 từ);
 • Từ khóa (với số lượng từ 5-7);
 • Nội dung bài viết (mở đầu, nội dung, kết luận);
 • Danh mục tài liệu trích dẫn (được đánh dấu theo thứ tự a-z, đánh số 1., 2.,…); 

Lưu ý với tài liệu trích dẫn

  Chỉ có tài liệu nào được sử dụng trích dẫn trong nội dung bài viết mới liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo.
* Đối với sách, phải đầy đủ các thông tin
Tên tác giả. Tên sách. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản, năm xb.
Communist Party of Vietnam. Platform for building the nation in the transition period to socialism. Hanoi: National Political Publishing House, 1991.

* Đối với tạp chí, phải đầy đủ các thông tin
Tên tác giả. Tên bài báo // Tên tạp chí. Năm. Số. Trang tạp chí
Nguyen Van A. Triết học đạo đức của Kant // Lý luận chính trị. 2019. № 1. Pp. 7-10.

* Đối với tài liệu Hội thảo, phải đầy đủ các thông tin
Tên tác giả. Tên bài báo / Tên kỷ yếu hội thảo. Nơi xb: Nxb, năm.
Nguyen Van B. Triết học Kant / Kỷ yếu Hội thảo “Triết học Đức ở Việt Nam”. Hanoi: Trường ĐH KHXH&NV, 2018.

* Đối với tài liệu số
Tên tác giả. Tên công trình. Url:
Nguyen Van B. Bàn về đạo đức học của kant. Url: http://triethoc.info/....

Mẫu bài báo
 
Tiêu đề Một số vấn đề cơ bản của….
Nguyen Van A
Nghiên cứu sinh / PGS.TS,
Giảng viên,
Bộ môn lý luận…, Khoa lý luận….
Trường Đại học Thương mại
Hanoi, Vietnam.
E-mail: nguyenvana@gmail.com

Abstract. Tóm tắt bài viết

Keywords. ít nhất 5-7 từ, cụm từ khóa.

Mở đầu
Sử dụng hình thức trích dẫn ngoặc vuông. Ví dụ, “Triết học là một hình thái ý thức xã hội” [5, p. 50-51].

Nội dung
Trong bài viết, tác giả có thể để trích dẫn ở dạng FOOTNOTE, ví dụ số 1 bên cạnh đây[1]. Ông cũng là một nhà hộ giáo cho Kitô giáo sơ kỳ và một nhà luận chiến chống lại dị giáo, trong đó có thuyết ngộ đạo[2]. Với những đóng góp như vậy, ông được gọi là "cha của Kitô giáo Latinh"[3] và "người sáng lập thần học Tây phương"[4].

Kết luận
Sử dụng hình thức trích dẫn ngoặc vuông. Ví dụ, “Triết học là một hình thái ý thức xã hội” [5, p. 50-51].

Tài liệu trích dẫn
Tài liệu trích dẫn đươc xếp theo A-Z, và được đánh số từ 1. trở đi.


Trích dẫn footnote:
[1] Nguyễn Văn A. Vấn đề triết học trong khoa học tự nhiên // Triết học. 2021. Số 3, trang 22.
[2] Versluis, Arthur (2007), Magic and Mysticism. Rowman & Littlefield. tr. 23.
[3] Benham, William (1887), The Dictionary of Religion. tr. 1013.
[4] Gonzáles, Justo L. (2010), “The Early Church to the Dawn of the Reformation”. The Story of Christianity. 1. New York: HarperCollins Publishers. tr. 91–93.
Contact Me on Zalo